Ala D. L. Szlachetko

aethiopica (S. Thomas & P. J. Cribb) D. L. Szlachetko & T. S. Olszewski

 

Fl. Cameroun 34: 104 (1998)

 

Syn. zu Habenaria C. L. Willdenow aethiopica S. Thomas & P. J. Cribb