Kalmia L.

latifolia L.

 

Sp. Pl. 1: 391. 1753

Kalmia latifolia
Kalmia latifolia
Kalmia latifolia
Fotos Stefan Neuwirth